احراز

  • در تصویر کارت ملی باید کد ملی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد مشخص باشد
  • شماره کارت و نام و نام خانوادگی فقط مشخص باشد cvv2و تاریخ انقضاع رو بپوشانید.